Ai là người đầu tiên

Trả lời các câu hỏi ai là người đầu tiên đã phát minh, tạo ra những phát minh, đồ vật, công vụ… trong cuộc sống.

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ